Бланки на заявления

Бланки на заявления

Дубликатът на документа (свидетелство за завършено основно образование или диплома за завършено средно образование) се получава ЛИЧНО или от лице с НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО пълномощно.