Процедура за издаване на диплома за средно образование

Процедура за издаване на диплома за средно образование

1. Наименование на административната услуга: Издаване на диплома за средно образование

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Директор на училището

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

Издаване на дипломата по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

Диплома за средно образование се издава на всички ученици, придобили средно образоване. Дипломата се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.

– Дипломата се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8/2016 г.

След регистрирането на дипломата се въвеждат основни данни и сканирани изображения в Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация,

5. Начини на заявяване на услугата: За предоставяне на услугата не е необходимо заявяване. Диплома се издава на всички ученици, придобили средно образование.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Услугата не се предоставя по електронен път

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочен

8. Такси или цени: Не се дължат

9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Отказът за издаване на диплома се обжалва по реда на АПК пред Административния съд
11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: 
gimnasy_rus_bs@abv.bg

12. Начини на получаване на резултата от услугата: Готовите дипломи се получават на място в училището лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.