Стратегия за развитие на ПГЧЕ "Васил Левски" 2020 - 2024

Стратегия за развитие на ПГЧЕ "Васил Левски" 2020 - 2024

Настоящата Стратегия е приета с решение на Педагогически съвет, изразено с
Протокол № 12/14.09.2020 г. /съгласно чл. 263, ал. 1, т. 1 на Закона за предучилищното и
училищното образование/, утвърдена е със Заповед № РД-09-13/15.09.2020 г на Директора на
ПГЧЕ „Васил Левски“ – Бургас и е одобрена от Обществения съвет на 07.12.2016 г. /съгласно
чл. 269, ал.1, т.1 от ЗПУО/. Със Стратегията за развитие на ПГЧЕ може да се запознаете тук...