Обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

УТВЪРЖДАВАМ:

ВЕСЕЛА ИВАНОВА

ДИРЕКТОР ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - БУРГАС

Заповед № РД-09-251/28.10.2020г.

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) за ОТДЕЛЕН УЧЕНИК

 В ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – БУРГАС,

считано от 02.10.2020 г.

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 1. чл.115а при спазване изискванията на чл.12 от Закона за предучилищното и училищното образование.(ДВ, бр. 82 от 2020 г.)
 2. Раздел III, от чл.40а до чл.40и от  Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование (изм. ДВ. бр.92 от 27 Октомври 2020г)

 

УСЛОВИЯ -ПРЕМИНАВАНЕТО НА ОТДЕЛЕН УЧЕНИК В ОРЕС ПО НЕГОВ ИЗБОР / ИЗБОР НА РОДИТЕЛ Е ВЪЗМОЖНО:

 1. До 30 учебни дни -по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, който по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище. Обучението в ОРЕС се извършва след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.
 2. Над 30 учебни дни - при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка, в следните случаи:
  1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;
  2.  Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;
  3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

ВАЖНО:

Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа за децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

С подадената декларация по чл. 40г и чл. 40д от Наредба №10/2016г .родителят се задължава:

1. да осигури необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в обучението;

2. да поддържа редовна комуникация с училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, и да се осведомява за участието, успеха и развитието на ученика;

3. да съдейства за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда;

4. да осигури редовното участие на ученика и своевременно да уведомява училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по уважителни причини;

5. да подпомага процеса на самоподготовка на ученика и да съдейства за изграждане на навици за самостоятелно учене.

ПРОЦЕДУРА:

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ДО 30 УЧЕБНИ ДНИ ПО ИЗБОР НА УЧЕНИКА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 12, АЛ. 2 ОТ ЗПУО (чл. 115а, ал. 3 от ЗПУО; чл. 40а, ал. 3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование):

 1. Осъществява се за ученик, записан в дневна, индивидуална форма на обучение, който по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище.
 2. Подава се заявление до директора на училището при съобразяване с условията на  чл.12 от ЗПУО. (по образец ). Когато преминаването е по уважителни причини, в заявлението задължително се описват достатъчно ясно, конкретно и пълно уважителните причини.
 3. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението и медицински документ – при здравословно причини, при които ученикът не може да посещава училище.
 4. Директорът информира родителят за възможността училището да осигури ОРЕС не по-късно от следващия работен ден след подаване на заявлението
 5. За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда по чл.40г  директорът на училището, в което е записан ученикът, издава заповед.

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 30 УЧЕБНИ ДНИ ДО КРАЯ НА ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА (чл. 115а, ал. 4 от ЗПУО; чл. 40а, ал. 4 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование):

 1. Осъществява се за отделен ученик в дневна, индивидуална форма на обучение до края на извънредната епидемична обстановка в следните случаи:
  1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;
  2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;
  3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ НА НАЧАЛНИКА НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.
 2. Подава се заявление до директора на училището при съобразяване с условията на  чл.12 от ЗПУО. (по образец ).
 3. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението и медицински документ по т. 1.1 и т.1.2.
 4. По т. 1.3 – ЛИЧНИ ПРИЧИНИ, се подава заявление чрез директора на училището до началника на регионалното управление на образованието. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението.
 5. В деня на подаването на документите по т. 1.3 директорът на училището ги изпраща до началника на РУО заедно с информация за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в процеса на обучение за предходната учебна година и до момента, ако ученикът се е обучавал в същото училище.
 6. Началникът на регионалното управление на образованието разрешава обучение от разстояние в електронна среда за ученика по т. 1.3 в срок 3 работни дни от датата на подаване на заявлението относно възможността за осигуряване на обучението и уведомява родителя и директора на училището.
 7. За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда по чл.40д директорът на училището, в което е записан ученикът, издава заповед-след получаване на разрешението от началника на РУО.

ОРГАНИЗАЦИЯ:

 1. Обучението от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ се осъществява от училището, в което са записани учениците. То включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.
 2. Обучението от разстояние в електронна започва до 7 работни дни от датата на подаване на заявлението. До решаване на въпроса за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда ученикът може да не посещава присъствените учебни занятия в училището, а училището, в което е записан, му осигурява обща подкрепа от разстояние в електронна среда по съответните учебни предмети.

3. Обучението в ОРЕС се прекратява:

3.1. по желание на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;

3.2. при повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал без уважителни причини или не е бил ангажиран с процеса на обучение;

3.3. при неизпълнение на поетите от родителя с декларацията по чл. 40г, ал. 1 и по чл. 40д, ал. 1 задължения.

4. Обучението спира за периода на обучение от разстояние в електронна среда на паралелката, в която ученикът е записан, когато поради извънредни обстоятелства образователният процес в училището и/или в паралелката е преустановен, като за този период ученикът/ученичката се обучава с паралелката си.  

5. Училището осъществява дистанционните учебни часове, текущата обратна връзка и оценяването по учебните предмети от раздел А и раздел Б на училищния учебен план, а при възможност - и по раздел В

6. В ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ то се осъществява в синхронен и асинхронен режим в електронната платформа TEAMS, чрез електронен дневник в Школо и групи / мрежи за социална комуникация. Чрез платформата се предоставят авторски материали, по които учениците се подготвят (писмени материали, презентации), материали за самоподготовка и тестове. Отговори на поставените задачи и домашните работи учениците изпращат в същата платформа. Цялата информация за промени в учебния процес, в седмичното разписание на часовете, комуникацията между ученик, родител и преподаватели  се осъществява от класния ръководител. Като алтернативна среда за комуникация да се използва платформата “Shkolo”. В случай на проблем в указаните платформи се използват други платформи за комуникация в реално време, като се ограничи ползването на незащитените социални мрежи. По време на обучението могат да се използват електронни ресурси, съобразени с темата на урока и възрастта на учениците при зачитане на авторското право.

7. Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното им време. По време на часа си всеки учител е длъжен да включва техническо устройство за организация на обучението, осигурено от домакина.

8. Ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични условия за участието в обучението от разстояние в електронна среда, а когато той е непълнолетен - те се осигуряват от родителите му.

9.1. При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с ученика.

9.2. При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове включват наблюдение на урок, без взаимодействие с учителя и с останалите ученици.

10. Оценяването се извършва в съответствие с чл.40б от Наредба №10/2016 г. (изм. ДВ. бр.92 от 27 Октомври 2020 г.) Текущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда (за ученици до 14 г. възраст)
 2. ЗАЯВЛЕНИЕ за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда (за ученици от 14 до 18 г. възраст )
 3. ДЕКЛАРАЦИЯ за задължения при обучението на ученик от разстояние в електронна среда
 4. ЗАЯВЛЕНИЕ за прекратяване на обучение от разстояние в електронна среда по желание на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

Документите могат да се изпратят ПОДПИСАНИ И СКАНИРАНИ на e-mail: gimnasy_rus_bs@abv.bg