Прием в ПГЧЕ „Васил Левски“ Бургас

ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ. ПРЕМЕСТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ (извадки от Правилника за дейността на училището)
Чл. 9. (1) ПГЧЕ „Васил Левски“ гр. Бургас е профилирана гимназия и иновативно училище с утвърден
държавен план-прием след завършено основно образование.
(2) В училището имат право да кандидатстват ученици, завършили основно образование в годината на кандидатстване, но не по-възрастни от 17 години.
(3) За места, определени с държавния план-прием в VIII клас, могат да кандидатстват и ученици от
училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
(4) Приемът на ученици в VIII клас по чл. 145, ал. 2 ЗПУО се извършва въз основа на желанията на
учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, които се включват като
балообразуващ елемент, при условия и по ред, определени в Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
(5) Записването на приетите ученици се извършва при спазване разпоредбите на Наредба № 10 от 01
септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Чл. 10. Над утвърдения държавен план-прием в VIII клас на ПГЧЕ „Васил Левски” се приемат ученици по условия и ред на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. и след разрешение на Началника на РУО и Министъра на МОН.
Чл. 11. (1) Преместване на ученик е всеки случай на постъпване в друга паралелка на същото или друго училище извън случаите по чл. 142, ал. 2 и 3 от ЗПУО.
(2) Преместването в друга паралелка на същото училище се извършва по ред, установен в настоящия
правилник.
(3) Преместването на ученик не води до промяна на формата на обучението.
Чл. 12. (1) Ученици може да се преместват при наличие на свободни места в паралелката, в която искат да постъпят в приемащото училище.
(2) За свободни места се считат местата до утвърдения държавен план-прием, които включват:
1. незаетите места;
2. освободените през учебната година места.
(3) Свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им на сайта на училището и в регионалното управление на образованието.
Чл. 13. (1) Учениците се преместват от / приемат в ПГЧЕ „Васил Левски” - гр. Бургас в / от друго училище в следните случаи - по желание на родителите, изразено писмено, и при наложено наказание по ЗПУО и ПДУ.
(2) Преместването на учениците от VIII, IX и X клас през учебната 2019/2020 г. се извършва както следва:
1. не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
2. не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същия профил при условие, че
задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия за учениците в XI клас през учебната 2020/2021 г.
3. не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия за учениците в XII клас през учебната 2021/2022 г.
(3) Учениците от XI клас през учебната 2020/2021 г. могат да се преместват след успешно завършен клас, като при преместването си не могат да сменят профила и задължителните профилиращи предмети, които са изучавали, както и специалността от професията.
(4) Премествания извън случаите по ал. 2 и 3 се разрешават от началника на регионалното управление на образованието на територията, на която се намира приемащото училище, като се представят документи, удостоверяващи причините за преместването.
(5) Учениците може да се преместват в друго училище или в друга паралелка на същото училище над
утвърдения прием с разрешение на началника на РУО.
(6) Преместването на учениците от XII клас през учебната 2020/2021 г. се извършва както следва:
1. през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок - по същия профил;
2. след успешно завършен клас при смяна на профила с друг профил;
3. при различие между училищните учебни планове учениците полагат приравнителни изпити при условия и по ред, определени в Наредба № 11 от 01.09.2016 г. и от директора на приемащото училище;
4. учениците по § 24, ал. 2 от ЗПУО не могат да се преместват в последния гимназиален клас при
смяна на профил с друг профил;
5. разпоредбите на т. 4 не се прилагат в случаите на връщане на ученик след заличаване на наказание по чл. 134, ал. 1, т. 5 от ПДУ.
(7) Ученици, напускащи гимназията, са длъжни да предадат всички материални ценности, собственост училището.
Чл. 14. (1) От / В ПГЧЕ „Васил Левски” се преместват / приемат ученици при спазване на следните
условия и ред:
1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО до директора на приемащото училище;
2. до три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя и/или ученика желание.
3. до пет работни дни от получаване на информацията по т. 2 директорът на училището, в което се е
обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап.
4. директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението по т. 3
определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика.
5. родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно
различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.
6. в срока по т. 4 директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.
7. ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на
приемащото училище.
(2) При различие между училищните учебни планове учениците полагат приравнителни изпити при
условия и по ред, определени в Наредба № 11 от 01.09.2016 г. и от директора на приемащото училище.
Чл. 15. (1) За обявените свободни места за ученици в ПГЧЕ могат да кандидатстват ученици, които
успешно са завършили съответния период, етап, клас, степен в годината на кандидатстване.
(2) За обявените свободни места за ученици в ПГЧЕ могат да кандидатстват и ученици от училища на
чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII или друг период, етап, клас, степен в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
(3) Приемът на ученици, кандидатстващи за обявените свободни места в ПГЧЕ се извършва при спазване на следната процедура:
1. Приемът се извършва при спазване изискванията на ЗПУО и Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за
организацията на дейностите в училищното образование.
2. Изискванията към кандидатите са следните:
2.1. Да са завършили успешно съответния клас, в зависимост от класа, за който кандидатстват;
2.2. Да са положили НВО (за учениците, кандидатстващи след завършен VII клас и след завършен X клас през учебната 2020/2021 г.);
2.3. Да нямат наложени санкции.
3. При кандидатстване за обявените свободни места се подават следните документи:
3.1. Заявление за кандидатстване до директора от родител на ученика - по образец;
3.2. Копие от свидетелство за основно образование;
3.3. Копие от удостоверение за признато основно образование - за ученици от училища в чужди държави;
3.4. Копие от служебна бележка с резултатите от НВО по български език и литература и математика;
3.5. Копие от документ за завършен период, клас, етап, степен;
3.6. Копие от удостоверение за признат период, етап, клас, степен - за ученици от училища в чужди
държави;
3.5. Мотивационно писмо от ученика.
4. Документите от т. 3 се подават при техническия секретар в ПГЧЕ заедно с оригиналите за сверяване на място.
(4) Класирането на учениците на обявените свободни места се извършва от комисия, назначена със заповед на директора.
(5) Комисията от ал. 4 заседава и класира учениците по бал и според броя им в низходящ ред.
(6) Балът за класиране на учениците за обявените свободни места за ученици след завършен период, етап, клас, степен се формира като сбора от следните елементи:
1. броя на точките от НВО по български език и литература и математика - за учениците, кандидатстващи за VIII клас, след успешно завършен VII клас;
2. оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за основно образование - за учениците,
кандидатстващи за VIII клас, след успешно завършен VII клас;
3. оценките по БЕЛ и математика от документ за завършен клас - за учениците, кандидатстващи след VIII, IX, завършен етап след X клас и след XI клас - при условие, че ученикът е изучавал в XI клас същите два профилиращи предмета като профилиращите предмети на класа, за който кандидатства.
4. оценките по БЕЛ и математика от документ за завършен учебен срок - ако ученикът кандидатства след края на първи учебен срок.
5. оценките по езика на чуждата държава, от която идва ученикът (чужд език / майчин език) и литературата на езика и математика от документ за завършен период, етап, клас, степен - за ученици от училища в чужди държави.
(7) Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на обявените свободни места местата, към сформирания бал се прибавя и оценката по първи чужд език от документа за завършен период, етап, клас, степен.
(8) Оценките от ал. 6 на балообразуващите учебни предмети се превръщат по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
(9) За превръщане в точки на оценките от балообразуващите предмети, се прилага следната скала:
1. отличен 6 се приравнява на 50 точки;
2. много добър 5 се приравнява на 39 точки;
3. добър 4 се приравнява на 26 точки;
4. среден 3 се приравнява на 15 точки.
(10) Скалата по ал. 9 не се прилага за превръщане на точките в оценки, когато оценката е изразена в точки.
(11) За класиране на учениците за свободните места при необходимост Комисията по ал. 4 е в правото си да определи допълнителни критери от посочените изисквания в ал. 3, т.2 и формирания бал в ал. 6 и 7.
(12) След успешно класиране на ученика родителят подава заявление за записването му на обявеното свободно място, за което ученикът е кандидатствал - по образец.