За нас

Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“ е училище с 57-годишна история. Учебното заведение е правоприемник на III политехническа гимназия, трансформирана през 1963 година в Руска езикова гимназия, а през 1992 год. – в Гимназия за чужди езици.

Със своята богата история училището, носещо името на един от най-великите българи и родолюбци – Апостола на Свободата Васил Левски, е знак за духовно средище и институция, която днес осигурява качествено и модерно образование и е едно от водещите учебни заведения в регион Бургас.

Като приемник на Руска езикова гимназия „Васил Левски” ПГЧЕ е единствената гимназия в региона, в която руският се изучава като първи чужд език.

В ПГЧЕ „Васил Левски“ – гр. Бургас, се обучават ученици от VIII до XII клас. Общият им брой през настоящата учебна година е 778 ученици в общо 30 паралелки. Броят на учителите е 56 педагогически специалисти, в т.ч. педагогически съветник – 1, психолог – 1, заместник-директори по учебната дейност – 2 и директор – 1, 1 зам.-директор АСД – непедагогически специалист.

Профилът на гимназията е чуждоезиков със следните профилиращи предмети: Руски език като първи, Английски език и Немски език като втори профилиращ предмет и съответно – Български език и литература, Математика, Информационни технологии, История и цивилизации, География и икономика, Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда като трети и четвърти профилиращи предмети. Гимназията очаква одобрение и за първи профилиращ предмет Предприемачество за учебната 2021-2022 година.

Основни акценти в обучението са:

 • Обучението по руски език като първи чужд език и английски и немски език като втори чужд език предоставя възможност за образователна и професионална мобилност, за конкурентност и успешност;
 • Ориентиране на учебното съдържание към ценностите на руската култура в световен контекст, гражданското общество, глобалното гражданство и демократичната култура;
 • Развитие на умения и компетенции;
 • Иновативни подходи за качествено образование;
 • Училищна среда, основана на отворени образователни ресурси и възможности за електронна комуникация.

Възпитаниците на гимназията традиционно участват в международни и национални състезания и конкурси и достойно печелят призови места. Участията на учениците в многобройни извънкласни дейности им осигурява допълнителни възможности за надграждане на базови знания и формиране на ключови компетентности.

Вече двадесет години Държавен институт по руски език „Пушкин“, гр. Москва провежда в гимназията изпити за получаване на международен сертификат за степен на владеене на руски език .

От м. Ноември, 2012 г. ПГЧЕ „Васил Левски“ е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България и предоставя възможност за придобиване на международен сертификат за степен на владеене на английски език от Асоциацията на Кеймбридж училищата.

От учебната 2019-2020 г. ПГЧЕ „Васил Левски“ е част от голямата общност на иновативните училища в България. Иновационният модел е проектно-базирано обучение с акцент на интердисциплинарния подход, реализиран чрез интегрирани уроци, пробация на феномено-базирано обучение, изследователски проекти и креативни образователни събития.

Гимназията работи по следните европейски програми и проекти:

1. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

2. Оперативна програма „Опазване на околната среда и климатимни промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021

3. „Еразъм+ К1“

4. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности („Твоят час“)

5. Проект „eTwinning.

6. Проект „Училища за здраве в Европа“

7. Проект за сътрудничество и координация между БЧК и училищата

8. Проект „Зелено сътрудничество отвъд граници“ на Джуниър Ачийвмънт

9. Благотворителен проект „Дети помагают детям“.

Работи и по национални програми:

1. НП „Иновации в действие“

2. НП за финансиране на заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование

3. НП „Оптимизация на училищната мрежа“

4. НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“

5. НП „Ученически олимпиади и състезания”, модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“

6. НП „Образование за утрешния ден“.

7. НП „Квалификация“

ПГЧЕ „Васил Левски“ е училище с непрекъснато обновяваща се материална база, фокусирано върху повишаване на образователните резултати, в което се прилагат актуални стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване. Всички класни стаи разполагат с мултимедийни проектори с достъп до интернет. Обзаведени са два компютърни кабинета. Изградена е електронна система за видеонаблюдение, за контрол на достъпа, за електронно уведомяване, комуникация и обмен на файлове между учителите чрез използване на Office 365 – Outlook, One Drive, Viber Groups. Поддържа се високо качество и ефективност на процеса на обучение, възпитание и социализация.

Приоритетно на чуждоезиковото обучение е и СТЕМ в съответствие с изискванията на ДОС и на общоевропейските образователни конвенции чрез личностно-ориентирания подход и стимулиране на развитието на творческите заложби и потенциала на всеки ученик.

Стратегическите действия на гимназията в тази посока са лидерство и насърчаване на иновациите, а образователният модел, който интегрира урочната, извънкласната, проектната, творческата, изследователската работа по предметни области от СТЕМ и руски език се реализира чрез въвличане на учениците в изграждане на индивидуална учебна траектория за всеки. Резултатите от това СТЕМ обучение се валидират в международна акция „Меридиан пчел“, международния конкурс „Зеленая планета“, Националната екологична конференция, в международния конкурс за научна идея „Горизонт 2100“ и участие в кръгли маси и представителни изяви на множеството клубове.

Международните дейности на гимназията за насърчаване на културния обмен се осъществявят чрез:

 • Ежегодно участие на гимназията в Ученически пленум в рамките на Международния образователен форум в Санкт Петербург с домакин 619 училище и Първа награда за отразената целогодишна добротворческа извънкласна дейност „Доброто винаги намира кауза”, свързана с 55-годишнината на гимназията, през 2018 г.; Втора награда за триминутен видеофилми на тема: „Какво събуждаме“ – традиционен формат за ученическия пленум „Бъдещето в настоящето”, и за конкурсния формат „Лабиринт на красиви идеи”; Високо оценена и удостоена със сертификат от организаторите на форума през 2019 г. по темата «Интересно училище» е речта на Камелия Митева – ученичка от ПГЧЕ.
 • Участие и трето място в Международния младежки конкурс за научни идеи и хипотези за моделиране на бъдещето „Горизонт 2100“;
 • Международна олимпиада по руски език, организирана от СПБУ, Руска Федерация и спечелено Трето място;
 • Активно участие в международната акция „Медовый меридиан“;
 • Съвместен онлайн урок по руска литература на тема „Съвременни измерения на любовта в романа на Л. Толстой „Война и мир”, осъществен чрез телемост ПГЧЕ – Бургас и десетокласници от Средно общообразователно училище № 1479, гр. Москва;
 • Международен благотворителен проект "Дети помагают детям";
 • V международен конкурс за превод "Трансформации 2020";
 • Международен конкурс „Зеленая планета“;
 • Международен конкурс „Заедно в 21 век“ – лаурати.

В Националната олимпиада по руски език при 42 участници, допуснати на национален кръг, гимназията ни печели Първо място в първа възрастова група.

ПГЧЕ участва и в Национална олимпиада по български език и литература, в Kangaroo Global Linguistics 2020 – национален кръг, в Национално състезание по немски език към издателство „Клет“, в езиково състезание на ПУ „Я знаток русского языка“, в Национална Екологична конференция „Да мислим екологично за бъдещето“.

Създадена е вътрешна квалификационна мрежа „Школа за педагогически дизайн” за обучения, тренинги, виртуално пространство за споделяне между участниците. Съществува активна група „Иновации в действие“, която консултира колегите по въпроси, свързани с управлението на проекта.

Иновативният модел „МОСТ“ има собствен блог с поместени материали и презентации за проектното събитие - https://innovation.gimnasy-rus-bs.net.

В ПГЧЕ „Васил Левски“ е изградена цялостна политика за подкрепа за личностно развитие на ученика. Насърчава се принадлежността и свързаността на ученика с училищната общност. Акцентира се върху умения, които ще са необходими в бъдеще: критично мислене, интерактивни умения и способност да се използват технологии и ключовите компетентности. В същото време учениците могат да споделят отговорности – някой може да върши добра изследователска работа, някой може да обработва информация, а някой може да изведе резултата. За повечето ученици това може да се превърне в начин за опознаване на света през призмата на големите идеи. 

Благополучието на учениците е споделена отговорност за целия ни екип.